AVÍS LEGAL I CONDICIONS DEL LLOC WEB

Dades d’Identificació

Titular del Lloc Web: Ricard Marí Vivancos

NIF: 38.108.897-J

Email: info@cloudlabs.cat

Domicili Professional: c/Ramon Mas, 33. 08174 Sant Cugat del Vallès

Avís Legal i Condicions d’ús web

L’ús del lloc web (en endavant, “el Lloc Web”) està subjecte al que estableix el present avís legal i condicions d’ús web (en endavant “Condicions d’Ús”), de manera que l’usuari (en endavant, “l’Usuari”) haurà de llegir-lo detenidament cada vegada que accedeixi a aquest.

L’accés al Lloc Web, i l’ús dels materials continguts en el mateix impliquen que l’Usuari ha llegit, coneix i accepta, sense cap reserva, les presents Condicions d’Ús, havent d’accedir periòdicament a les mateixes per al seu coneixement, ja que aquestes podran ser modificades de manera unilateral per part del titular del Lloc Web.

Les Condicions d’Ús regulen l’ús del domini www.cloudlabs.cat, ja sigui amb la seva actual denominació o amb qualsevol altra amb la que pugui figurar en el futur, així com les responsabilitats derivades de la utilització del mateix.

En compliment del deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (en endavant, LSSI-CE ) es facilita la informació general d’aquest Lloc Web.

Usuaris

Tindrà la condició d’Usuari tota persona, física o jurídica, que accedeixi i navegui en aquest Lloc Web. La utilització del Lloc Web implica que l’Usuari ha llegit les presents Condicions d’Ús i accepta el contingut de les mateixes.

Condicions d’Ús

L’Usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit del Lloc Web, amb conformitat amb la legislació aplicable en cada moment, les presents Condicions d’Ús, la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

No es garanteix que el Lloc Web compleixi amb les legislacions d’altres països, ja sigui total o parcialment. Si l’Usuari resideix o es troba domiciliat en qualsevol altre lloc que no sigui Espanya, i decideixi accedir i/o navegar a la pàgina web, ho farà sota la seva pròpia responsabilitat i risc, havent d’assegurar-se que tal accés i/o navegació compleixi amb la legislació local aplicable en el seu cas.

Modificacions

Ricard Marí Vivancos es reserva la facultat de modificar el present avís legal de manera unilateral, produint efectes des del moment de la seva publicació.

Informació facilitada en el Lloc Web

Els continguts del web tenen com a finalitat Informar i donar a conèixer les activitats i serveis prestats pel titular, consistents en l’assessorament, gestió d’entorns de Cloud Computing

L’Usuari haurà de tenir en compte que aquest material pot no reflectir l’estat més recent sobre les qüestions presentades.

El titular del Lloc Web posa tots els seus mitjans perquè el contingut i informació subministrats mitjançant el mateix, compleixi amb els estàndards de qualitat, exactitud, veracitat, fiabilitat, utilitat i actualitat. No obstant això, no es garanteix el complet compliment d’aquests estàndards de manera permanent.

La visualització a Internet del present Lloc Web és de caràcter indefinit. No obstant això, el titular del web es reserva el dret a efectuar les modificacions que consideri oportunes sense previ avís, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través del mateix, com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el Lloc Web.

El mer accés a la informació continguda en el present Lloc Web no vincula de cap manera a l’Usuari, no li genera cap tipus de compromís vinculant ni contractual. L’accés a la informació és merament informatiu, consultiu i/o publicitari.

Comunicacions

L’Usuari podrà comunicar-se amb el titular del web a través del correu electrònic info@cloudlabs.cat i/o a través del número de telèfon       . Les comunicacions efectuades per qualsevol d’aquests mitjans es consideraran eficaçes a tots els efectes.

La normativa aplicable exigeix que part de la informació o comunicacions que enviem a l’Usuari o la prestació del seu consentiment sigui per escrit. Mitjançant l’ús del Lloc Web, l’Usuari accepta que la major part de les comunicacions siguin electròniques.

Propietat Intel·lectual i Industrial

L’Usuari reconeix i accepta qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial sobre els continguts o materials que s’aporten com a part de la pàgina web, pertanyen a Ricard Marí Vivancos, per si o com a cessionària, o als titulars dels mateixos, que van atorgar llicència per al seu ús. Aquests drets són, a títol enunciatiu i no limitatiu, qualsevol susceptibles de propietat intel·lectual i industrial sobre textos, imatges, dibuixos, combinacions de colors, arxius d’àudio i/o vídeo, arxius de software, botons, marques, logotips, eslògans, i dissenys, selecció de materials usats, així com sobre l’estructura, presentació de qualsevol informació i/o contingut d’aquest Lloc Web.

En aquest sentit, queda expressament prohibit a l’Usuari la còpia, reproducció, modificació, transformació, supressió, manipulació, distribució i comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquest Lloc Web amb o sense ànim de lucre, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense autorització expressa i per escrit del titular del Lloc Web.

El mer accés al Lloc Web no atorga en cap cas autorització o llicència del titular del mateix per a fer ús de cap dels continguts i/o informació del mateix, ni sobre cap dret relacionat amb ells, més enllà de l’ús estrictament personal.

Protecció de Dades de Caràcter Personal i Política de Cookies

Ricard Marí Vivancos protegirà les dades personals de l’Usuari i les tractarà en la mesura que ho permeti la llei o sempre que l’usuari hagi donat el seu consentiment. Per a més informació, pot consultar la Política de Privacitat i la Política de Cookies aplicables.

Enllaços

En el present Lloc Web es podran incloure mitjans d’enllaç, tals com links, banners, botons o altres similars, que vinculen a llocs de tercers. La instal·ació d’aquests enllaços té per objectiu facilitar a l’usuari la recerca i accés d’informació disponible a Internet.

En el moment que l’Usuari accedeixi als enllaços de tercers i abandoni el present Lloc Web, les Condicions d’Ús, la Política de Privacitat i la Política de Cookies deixaran de tenir efectes atès que la resta de llocs webs als quals accedeix l’Usuari estan subjectes a les seves pròpies condicions i polítiques de privacitat.

El titular d’aquest Lloc Web no assumeix cap responsabilitat respecte dels continguts dels enllaços de tercers, ni pels danys i perjudicis que es puguin produir per l’accés, ús o il·licitud dels mateixos, les comunicacions, opinions, productes i serveis dels llocs web als quals accedeixi l’usuari i que no siguin gestionats pel titular d’aquest Lloc Web, el qual declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap control sobre el contingut d’aquests.

Limitació de Responsabilitat

L’Usuari d’aquest Lloc Web accedeix al mateix pel seu propi compte i risc, assumint la responsabilitat per danys i perjudicis que puguin derivar-se d’un ús indegut del mateix. El titular del Web no es fa responsable dels errors o omissions que el Lloc Web pugui contenir, ni tampoc podrà ser considerat responsable de qualsevol dany derivat de la utilització del Lloc Web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ell es facilita.

El titular del Web podrà responsabilitzar als usuaris que facin un ús inadequat o indegut del mateix, causant danys o perjudicis a terceres persones, així com dels possibles virus o programes informàtics que poguessin introduir, generar o allotjar en el Lloc Web, i deteriorin o puguin deteriorar tant el contingut com el correcte funcionament del mateix, així com els equips, sistemes i programes de l’Usuari.

Així mateix, el titular del Lloc Web no és responsable de les decisions preses per l’Usuari com a conseqüència de la informació facilitada a través del mateix, o altres danys que puguin ser causats per tercers mitjantçant intromissions no autoritzades, alienes al seu control.

El titular del Lloc Web es reserva el dret a interrompre l’accés al Lloc Web a l’Usuari en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, control o manteniment, o altre tipus de causes de força major.

Accions Legals

Ricard Marí Vivancos es reserva la facultat d’exercitar les accions civils o penals que consideri oportunes per  la utilització indeguda d’aquest Lloc Web i els seus continguts, o per l’incompliment de les presents Condicions d’Ús.

Llei Aplicable i Jurisdicció

Les Condicions d’Ús i la relació entre el titular del Lloc Web i l’Usuari es regiran per la normativa espanyola vigent. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia, les parts acorden sotmetre als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Rubí, llevat que l’usuari actuï amb la condició de consumidor, sotmetent-se les parts en aquest supòsit a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili d’aquest.